ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา

วันที่ 24 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ประ…

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

วันที่ 11 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พร้อมกับตัวแทนแรงงานข้ามชาติ …

อ่านเพิ่มเติม