DISAC x Enfants du Mékong

โครงการเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants Du Mekong) เป็นองค์กรหนึ่งของชาวฝรั่งเศส ใช้ชื่อย่อว่า EDM เป็นองค์กรของเอกชนมิใช่ทางราชการได้ถือก้าเนิดเมื่อปีค.ศ.1958 (2510) ในเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยทันตแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งมีชื่อว่า นาย เรอเน เปอร์ชาร์ต (Rene Pechard) ท่านผู้นี้ได้ขอ ทุนการศึกษาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 สำหรับการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ท่านได้รับไว้ในศูนย์ของท่าน

EDM ได้เริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทยและประเทศพม่าในปี ค.ศ. 1987 (2530) ปัจจุบัน EDM ได้ช่วยบรรดาเด็กจำนวนมากกว่า 22,000 คน ในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้ ( เขมร ลาว เวียดนาม จีน พม่า ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย) สำหรับประเทศไทยและประเทศพม่า ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาถึง 88 โครงการ และให้ความ ช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความยากจนจำนวน 2,800 คน

องค์กร EDM ในประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวยากจนที่สุด จุดมุ่งหมายคือ การให้การสนับสนุนเด็กที่น่าสงสารเหล่านี้ที่อยู่ในเมือง ในหมู่บ้าน ในศูนย์อพยพต่างๆ เพื่อว่าให้เขา สามารถได้รับการศึกษา

 

ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (DISAC SURAT) ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย (Enfants du Mekong Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ครอบครัวยากจน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยทางDISAC เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้

ปัจจุบัน (2565-2566) มีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจาก EDM ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขตอำเภอคุระบุรี, ตะกั่วป่าและท้ายเหมือง มีจำนวน 33 คน บรรดาเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจะคัดเลือกจากอาชีพของบิดามารดา / รายได้ประจำวันหรือรายเดือน / สภาพครอบครัว /อายุและจำนวนเด็กในบ้าน/ ลักษณะของครอบครัวและของใช้จำเป็น /ที่สำคัญเด็กต้องมีความต้องการที่จะไปโรงเรียน

 

 

การเยี่ยมเยียนเด็กและมอบทุนการศึกษา

     

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่ติดตามการทำงานของอาสาสมัคร EDM

    

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร EDM ลงเยี่ยมพื้นที่ภาคใต้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อเเม่อุปถัมภ์มาเยี่ยมเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายและการ์ดเทศกาลคริสตมาสจากเด็กๆ สู่พ่อเเม่อุปถัมภ์

          

 

แชร์บทความนี้