ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

ร่วมกันเติมเต็ม คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

แสวงหา “ความเชื่อ” ในมนุษยชาติ

เติมเต็ม “ความหวัง” สำหรับทุกคน

ส่งต่อ “ความรัก” ให้กันและกัน

เรื่องราวของเรา

        ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (DISAC SURAT) องค์กรด้านศาสนาช่วยเหลือสังคม (Faith-Based Organisation) พวกเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า จึงมีคุณค่าศักดิ์ศรี อิสระ เสรีภาพ ซึ่งมาพร้อมด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่ด้วยกันด้วยความรัก

        โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม รวมไปถึงครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน 

DISAC SURAT จึงมีพันธกิจในการทำงาน “อุทิศตนด้วยความรัก และสานเสวนาสู่สังคมที่เป็นธรรม”

วิสัยทัศน์ของเรา “สังคมที่เป็นธรรม เป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย”

ยุทธศาสตร์ การทำงาน

DISAC SURAT
court

การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน

home

การบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูประสบภัยทางธรรมชาติ

food-safety

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย

book

ส่งเสริมการศึกษาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ การทำงาน

DISAC SURAT
inspiration

Animator

การเป็นผู้หล่อเลี้ยงหมายถึง การเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจสร้างคุณค่าและความใฝ่ฝันเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

live-broadcast

Facilitator

ผู้เอื้อกระบวนการหมายถึง การเป็นผู้เอื้อให้เกิดการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพัฒนาตนเอง ด้วยการค้นพบแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง

stationery

Educator

เป็นผู้ที่ดึงศักยภาพกลุ่มเป้าหมายถึง เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้เกิดการพัฒนาจากภายในของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

business

Coordinator, organizer

เป็นผู้ประสานงาน และจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่การทำงาน

เราทำงานครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 14 จังหวัดของภาคใต้ และ 1 จังหวัดของภาคกลาง (ประจวบฯ)

ผู้ได้รับประโยชน์จากการทำงานของมูลนิธิฯ ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้หญิงและผู้ชาย
ตั้งแต่ปี 2547/2004 - 2565/2022

มีจำนวนทั้งสิ้น 723,186 คน

ผลสำเร็จของการทำงาน

(ปี 2021 - 2022)

court

6,500+

ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ

food-safety

800 คน

สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติมอแกนและชุมชนคนไทย

first-aid-kit

60 คน

อบรมด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

face-mask

5,936 คน

อบรมการป้องกันโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

labor-day

340 คน

อบรมด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ

ข่าวและกิจกรรม

  • October 2, 2023

เยี่ยมเยียน พบปะ CBO พื้นที่พังงา เดือนตุลาคม

วัoที่ 1 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ...

อ่านเพิ่มเติม...
  • September 29, 2023

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับภาครัฐ นายจ้าง และภาคประชาสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ...

อ่านเพิ่มเติม...
  • September 22, 2023

สัมมนาชุมชนคนไทย และพี่น้องเเรงงานอพยพ

วันที่ 9 กันยายน 2566 ศูนย์สังคมพัฒนา...

อ่านเพิ่มเติม...