อบรมกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสตรีและเยาวชนเมียนมา

วันที่ 22 เมษายน 2023 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ระนอง ได้จัดอบรมกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสตรีและเยาวชนเมียนมาจำนวน 20 คน ณ โรงแรมระนองการ์เด้น โดยช่วงเช้า คุณสุพัตรา พัฒน์ทอง เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีจังหวัดระนอง ได้ให้ความรู้ในเรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในประเทศไทยและจังหวัดระนอง, พรบ.เหล้าและบุหรี่และโทษของสารเสพติดต่างๆ และในช่วงบ่าย คุณเมติกา คัดคะมิน นักสังคมสงเคราะห์ จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ได้แบ่งปันความรู้ด้านสิทธิสตรี,สิทธิเด็ก,ความเท่าเทียมและความเสมอภาคในสังคม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีความตระหนักรู้ด้านสิทธิของตนมากขึ้นและมีความกระตือรือร้นในการเป็น Change Agent ในสังคมผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ