ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 18 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ