ร่วมประชุมทีมดำเนินงานโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ 30-31 มกราคม 2024 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ ( กรรมาธิการฝ่ายสังคม ) เซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี (ที่ปรึกษาโครงการผู้สูงอายุ) และทีมงานจากศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการโคเออร์อรัญประเทศ และบ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ รวม 16 ท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนทีมดำเนินงานโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมระดมความคิด ทำความเข้าใจแผนกิจกรรมโครงการในระยะที่ 2 ปี 2024 – 2026 แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในปี 2024 อีกทั้งประเด็นการเงิน การทำบัญชีโครงการและสรุปแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะดำเนินงานต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน ช่วยแหลือแบ่งปันกันในชุมชน

ขอขอบคุณการสนับสนุนโดย กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา-เยอรมนี และคาริตัสเยอรมนี ประสานงานโดย สำนักเลขา คาริตัสไทยแลนต์ และร่วมดำเนินการโดยเครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนาฯ /บ้านเอื้ออารี / โคเออร์

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ