พบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พื้นที่พังงา เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 ก.พ.2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานฯ จิตอาสาพี่น้องลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็ม โดยทางกลุ่มได้มีการระดมเงินทำบุญประจำเดือน เพื่อสะสมเงินบุญไว้ทำบุญใหญ่ประจำปี 2024 ของกลุ่ม รวมทั้งมีการสรุปงานการช่วยเหลือในชุมชน การพัฒนากลุ่มเยาวชนในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานช่วยเหลือชุมชน และร่วมกันวางแผนกิจกรรมประจำปี 2024 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานฯ ชุมชนหลังปั๊ม ปตท.บางม่วง ได้พูดคุยให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานแรงงานฯ แนวทางการเรียนต่อและทำงานเมื่อจบการศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งแผนกิจกรรมร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯในปี 2024 และข่าวสารจากจัดหางานจังหวัดพังงา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าพื้นที่ชุมชนรมณีย์ ร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มแรงงาน ร่วมปรึกษาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมของบุตรหลานแรงงานในพื้นที่รมณีย์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในชุมชนมีแผนจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าพื้นที่ชุมชนบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พบปะพูดคุยกับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาร์ เพื่อแนะนำองค์กร ภารกิจงานด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างเครือข่ายแรงงานฯ ในพื้นที่การทำงาน สร้างแนวทางความร่วมมืองานด้านสังคมในอนาคต มีแรงงานฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยจำนวน  15 คน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567
เจ้าหน้าที่ศูนยสังคมพัฒนาฯ เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พื้นที่คุระบุรี ในการประชุมประจำเดือน โดยเจ้าหน้าที่ได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ขององค์กร ECPAT ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง แกนนำเด็กเยาวชนและเด็กภายในชุมชน ผู้นำแรงงานได้แจกคู่มือสื่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน การป้องกันจากวัณโรค เชื้อHIVและสิทธิเด็ก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมสิทธิสตรีที่เชียงใหม่ขององค์กร MAP ในวันที่ 3-12 มีนาคม 2567  หลังจากนั้นผู้นำกลุ่มได้พูดคุย สร้างความตระหนักให้พี่น้องแรงงานฯที่มีบุตรหลานให้ความใส่ใจเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

และในช่วงสุดท้าย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นขอใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 4 สัญชาติ โดยผ่านบริษัท Outsources ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจะมีหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงานและลงพื้นที่ตรวจเอกสารแรงงงานฯในสถานประกอบการมากขึ้น

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ