จัดอบรมแนวทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงานในชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อท้าทาย และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเลือกการศึกษาที่เหมาะสมกับบุตรหลาน มีผู้นำจิตอาสาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 10 คนจาก 6 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอกะปง

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ