กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงาได้นำตัวแทนพี่น้องแรงงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายด้านแรงงานร่วมสร้างความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “แรงงานสานฝันแบ่งรักให้น้อง” โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา เบลูก้าอุปถัมภ์ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ณ สำนักงานสวัสดิการสังคมและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้นำพี่น้องแรงงานจำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานเเห่งชาติ พร้อมกับภาครัฐ นายจ้าง และองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐ-นายจ้าง-ลูกจ้างและภาคีเครือข่าย โดยภายในงานมีกิจกรรมเกมชิงรางวัลส่งเสริมความรู้และการบริจาคโลหิต ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งในโอกาสนี้ประธานสหพันธ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องประจำปี 2567 กับรองผู้ว่าราชการฯ เพื่อเเก้ไขปัญหาปากท้องและความยากลำบากในการทำงาน และเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

 

พื้นที่จังหวัดระนอง

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ระนอง ได้นำพี่น้องแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นายจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับแรงงานถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านกิจกรรมวันแรงงาน โดยในกิจกรรมนี้ได้เข้าร่วมการบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดระนอง ร่วมเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ จับสลากลุ้นของรางวัล สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในระนอง

   

   

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ