โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2023/2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาจากสังฆมณฑลต่างๆ ที่ร่วมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ โคเออร์อรัญประเทศ และบ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนแกนนำแต่ละพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  ณ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  รับฟังการนำเสนอระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการโรงเรียนร่มโพธิ์ทองต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีที่สุดในภาคอีสาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อีกทั้งการจัดการการบริการสาธารณสุขและบริการสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลสำเร็จ/ปัจจัยเกื้อหนุน หรือ ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของคณะที่มาศึกษาดูงาน เพื่อนำกลับไปปรับใช้ภายในกลุ่มต่างๆ เป็นพิเศษในชมรมผู้สูงอายุ เพื่อ “สร้างสรรค์พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม และชุมชนของเราต่อไป”   ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ นายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น และคณะ อีกทั้งองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม เครือข่ายต่างๆในการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน เป็นพิเศษคือส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างมุ่งมั่น ผ่านโครงการเพื่อผู้สูงอายุ: ประเทศไทย / Regional Program for Elderlies: Thailand ภายใต้การสนับสนุนจากคาริตัสไทยแลนด์

  

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ