กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยา จ.ภูเก็ต เป็นการให้ความรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยเด็ก ๆ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิเด็ก และกฎหมายบังคับใช้แรงงานฯ ทักษะการเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วม
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ