เข้าร่วมเเบ่งปันข้อมูล สำหรับการตรวจประเมินในพื้นที่ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมให้ข้อมูลสำหรับเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ซึ่งได้เข้ารับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง ประทุม อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว เป็นกรรมการประเมินฯ อีกทั้ง นายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ภาคีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 25 ท่าน
ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีขอแสดงความรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งต่อโอกาสที่ อปท. ได้เปิดให้กับองค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้
การที่ อปท. เปิดโอกาสให้กับองค์กรต่างๆ นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการบริหารจัดการที่เป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อีกทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในชุมชน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ