ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน พื้นที่พังงา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับอาสาสมัครต่างชาติ เข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง ร่วมประชุมพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มผู้ปกครองบุตรหลานแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในพื้นที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหลและตำบลเหมาะ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการอำนวยความสะดวกนำเด็กเข้าระบบการศึกษาโรงเรียนรัฐ โดยมีผู้บริหาร คณะครูให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ทำให้เด็กบุตรหลานแรงงานฯมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยในโรงเรียนบ้านบางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2567 ประมาณจำนวน 30 คน

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องแรงชุมชนคุระบุรี ผู้นำกลุ่มมีการแนะนำองค์กรงานของศูนย์สังคมพัฒนาฯให้กับสมาชิกคนใหม่รับทราบ และความสำคัญของการประชุมพบปะประจำเดือน สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุมหรืออบรม เพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อน พี่น้องแรงงานในชุมชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้สมาชิกกลุ่มผู้ปกครองเด็กเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานตนเองให้เรียนสำเร็จในระดับการศึกษาไม่ออกจากโรงเรียนระหว่างภาคเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานแรงงานฯในระบบโรงเรียนไทย

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าพื้นที่ชุมชนบางนายสี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำและสมาชิกแรงงานฯ กลุ่มบางนายสี โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำบุตรหลานแรงงานฯ ไปแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรที่ว่าการอำเภอกับนายจ้าง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ ให้แรงงานกลุ่มผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐที่บุตรหลานตนเองกำลังศึกษาให้เห็นความสำคัญให้เด็กได้เรียนจบหลักสูตร และการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกรณีเด็กโตอายุ 15-18 ปีที่อยากช่วยพ่อแม่ทำงานและเรียนหนังสือไปพร้อมกัน เพื่อให้บุตรหลานของเรามีการทำงานที่ดี มีแนวทางในการเลือกอาชีพที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต

   

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ