ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถินฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 8 มกราคม 2567
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พร้อมกับตัวแทนผู้นำแรงงานข้ามชาติพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต ภายใต้หัวข้อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษย์ชน ได้ร่วมสะท้อน ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์ในกลุ่มพี่น้องแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ