ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา

วันที่ 24 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ประจำจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุคนธ์ รักแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งที่ 6584/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2566 แต่งตั้งนางสาวสุคนธ์ รักแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองประธาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร)  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัด  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา  นายแพทย์สาระสุขจังหวัดพังงา  ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ยุติธรรมจังหวัดพังงา ประมงจังหวัดพังงา แรงงานจังหวัดพังงา สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดพังงา จัดหางานจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา นายอำเภอคุระบุรีและนายอำเภอตะกั่วป่า โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. อำนวยการสั่งการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเป็นไปตามนโยบายระดับชาติ
  2. กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้จังหวัดที่มีภารกิจรับผิดชอบให้ดำเนินการตามแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ
  3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมอบหมาย
  4. ดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในจังหวัด

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ