พบปะ พูดคุยกลุ่มพี่น้องเเรงงานข้ามชาติประจำเดือน พื้นที่ภูเก็ต

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 อาสาสมัครชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิสุราษฎร์ธานี พื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมประชุมของพี่น้องเครือข่ายผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา ชิ้วเรือ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมติดตามสังเกตการประชุมประจำเดือนสำหรับกลุ่มจิตอาสาชิ้วเรือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์รับฟังสถานการณ์ การแป่งปันช่วยเหลือเกื้อกูล ต่อพี่น้องแรงงานด้วยกัน รู้รักษา กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัย

เวลา 19.00-21.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครผู้นำชุมชน ดาม มะ ตูคะ เย ตา นา เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในชุมชนและอัพเดทให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันภัยรถจักรยานยนต์และเรื่องบัตรประกันสุขภาพแก่อาสาสมัครชุมชนและสมาชิก ณ ซอยวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ อาสาสมัครชุมชนเข้าร่วมการประชุม อาสาสมัครผู้นำชุมชนและสมาชิก กลุ่ม ดาม มะ ดานะ เล็งเยา พื้นที่กะทู ต.กะทู้ อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้มีการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมถอดบทเรียนในการทำกิจกรรม เดือนที่ผ่านมา เพื่อระดมแนวคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็ง ร่วมกัน และจะมีการกิจกรรมฟังเทศน์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-15.00 นเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯประจำพื้นที่ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องกลุ่มล่ามอาสา ที่วัดบ้านเกาะสิเหร่ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ สถานการณ์ความเป็นอยู่ แนวทางการทำงานด้านสังคม ในการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านภาษา กฎหมาย สรุปแบ่งปัน การร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมของวันที่ 4 มิถุนายน2566 และในโอกาสนี้ทางกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรม รณรงค์เก็บขยะหน้าลานทางขึ้นพระธาตุเจดีย์เจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดบ้านเกาะสิเหร่อีกด้วย

 

 

 

 

 

เวลา 16.00-19.00น
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯประจำพื้นที่ภูเก็ต ได้เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องแรงงานกลุ่มผู้นำซ.รุ่งระวี มีการร่วมพูดคุยอยู่กับความเป็นอยู่ ของผู้นำและสมาชิกในชุมชน เอกสารผู้ติดตามเด็ก และการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ถูกทอดทิ้งในแค้มป์

เวลา 20.00-22.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯพื้นที่ประจำพื้นที่ภูเก็ตและอาสาสมัคร ลงพื้นที่พบปะร่วมประชุมของกลุ่มพี่น้องแรงงานเชื้อชาติทวายที่ตลาดสดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพี่น้องแรงงาน CBO ทวาย ร่วมการปรึกษาเรื่องการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง HIV ที่ถูกทอดทิ้งและทางเครือข่ายได้ส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยเด็กที่ทางกลุ่มได้ร่วมกันช่วยเหลือด้านกฎหมายในการขอซื้อบัตรประกันสุขภาพ มีการถอดบทเรียนสิ่งที่ทางกลุ่มสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ และไม่ได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่มีอัตราสูง เพราะเอกสารหมดอายุ

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯประจำภูเก็ตเข้าพื้นที่ร่วมพบปะพูดคุยและร่วมประชุม CBO กลุ่มชุมชนยายพาสได้สอบถามความเป็นอยู่ โดยทางผู้นำกลุ่มและสมาชิกได้มีการปรึกษาหารือ อาทิ การเข้าถึงการศึกษาของบุตรหลานแรงงาน สถานะบุคคล ประชาสัมพันธ์การต่อเอกสาร MOU และการดำเนินเล่มพาสปอร์ต CI อีกทั้งยังมีการพูดคุยประเด็นปัญหาในชุมชนเพื่อร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ