ประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

วันที่ 11 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พร้อมกับตัวแทนแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ