ประชุมกลุ่มผู้นำเเรงงานประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ  พื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมของผู้นำจิตอาสา พื้นที่แพปอ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต มีซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม 15 คน  ร่วมอัพเดทสถานการณ์ในกลุ่ม การช่วยเหลืองานด้านสังคม เพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนำงาน นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำจิตอาสาด้วยกัน วางแผนทิศทางการทำงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือผู้รากไร้ ความความสามารถสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

เวลา 15.00-18.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯและอาสาสมัคร  เข้าร่วมการประชุมของผู้นำชิ้วเรือ  ณ หน้าท่าแพองค์การสะพานปลา ตำบลรัษฎา อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีกลุ่มจิตอาสา ชิ้วเรือ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 20 คน โดยมีการมาร่วมแลกเปลี่ยนปัญหา ในการทำงาน  การเสริมความสามัคคีในกลุ่ม และการต้อนจิอาสาชิ้วเรือคนใหม่ ที่จะมาร่วมกันทำงานส่งเสริม ช่วยดูแล ลูกเรือ ให้มีระเบียบวินัย รักษากฎกติกาในการอยู่ร่วมกับชุมชนไทยและผู้ประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 19.00-21.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุม ของจิตอาสาผู้นำ ที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ ในการบูรณะสร้างเจดีย์จำลอง ณ วัดโฆษิตวิหาร  ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันพัฒนา บำรุงรักษา นำหลักธรรมมะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ เป็นหลักการในการดาเนินชีวิต และใช้เวลาว่างจากการทำงานมาร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ