กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ

15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด และต้อนรับนักเรียน จำนวน 33 ท่าน เพื่อเริ่มการเรียนการสอนตามหลักสูตรครั้งที่ 1 โดย ดร. วงษ์สิริ เรืองศรี อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะจากสมาคมรวมเพื่อนสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมพลังกายสร้างสุขภาวะ” (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย) พร้อมการปฏิบัติเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันเทคนิคต่าง ๆ แก่เพื่อนบ้านภายในชุมชนต่อไป
ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ นายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น และคณะ ในการทำงานด้วยการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนอย่างมุ่งมั่น ผ่านโครงการเพื่อผู้สูงอายุ: ประเทศไทย / Regional Program for Elderlies: Thailand ภายใต้การสนับสนุนจากคาริตัสไทยแลนด์
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ