กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำและแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 9 เมษายน 2566 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำและแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการป้องกัน การเฝ้าระวังป้องกัน และการช่วยเหลือเบื้องต้นในการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย โดยในการอบรมได้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องข้อกฎหมาย การปกป้องคุ้มครอง การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และความรู้ด้านสุขภาพ

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ