พบปะ พูดคุยพี่น้องเเรงงานข้ามชาติ พื้นที่พังงา

วันศุกรฺ์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่พังงาได้เข้าพื้นที่พบปะพูดคุย ร่วมประชุมกับพี่น้องแรงงานฯกลุ่มจิตอาสาพี่น้องลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็มเพื่อติดตามการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมของกลุ่ม เช่นการจัดงานบุญ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ป่วยไร้ญาติฯลฯ และการสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ร่วมประชุมกับ CBO กลุ่มคุระบุรี ณ บ้านผู้นำกลุ่ม ชุมชนแพปลาคุระ ผู้นำกลุ่มได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองสามารถแจ้งชื่อมากับผู้นำกลุ่มได้ และในครั้งนี้ผู้นำกลุ่มมีการให้คำแนะนำวิธีป้องกันตนเองเรื่องเพศสัมพันธ์ และเน้นย้ำให้เช็ควันเวลาการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเเพื่อให้เข้าถึงสิทธิที่พึ่งจะได้รับในฐานะลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้แบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอบรมเรื่อสิทธิสตรีและมัลติมิเดีย และในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำกลุ่มแจ้งให้สมาชิกรับทราบเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยากไร้ ซึ่งเป็นงานของเครือข่าย CBOs ระดับจังหวัดร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ร่วมประชุม CBO กลุ่มรมณีย์ได้สอบถามความเป็นอยู่ โดยทางผู้นำกลุ่มและสมาชิกได้ร่วมปรึกษาการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ในการจุนเจือครอบครัวและผู้นำกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมเครือข่ายCBOs ระดับจังหวัดและระหว่างจังหวัดในเดือนที่ผ่านให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ รวมทั้งได้พูดกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มทำบัตรประกันสุขภาพเพื่อเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลให้กับตนเองและบุตรหลานได้ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานที่เข้ามาทำงานผ่านระบบ MOU

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ