งานเสวนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ECPAT International และ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation, Thailand) โดยความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา และศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (DISAC) เปิดงานเสวนาเปิดตัวโครงการและการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อคุ้มครองและสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดตัวโครงการฯ และนางเยาวภา พรรณโนภาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต และผู้เข้าอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประมาณ 50 คน จาก 30 หน่วยงาน
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ